هدف گذاری اثربخش در زندگی و کسب و کار (تکتیک هدف گذاری اسمارتر)

راه پیشرفت و خوشبختی این است که هم  جهت درست داشته باشیم و هم هدف های ارزشمند  به روشی با خودمان  و دیگران کار کنیم که برای ما خودباوری ، خودشکوفایی ،  توانایی، شایستگی ،احساس قدرتمندی  و شادمانی مداوم به همراه داشته باشد. قطعاَ با تحقق چنین شرایطی در زندگی  احساس خوشبختی و آرامش خواهیم … ادامه خواندن هدف گذاری اثربخش در زندگی و کسب و کار (تکتیک هدف گذاری اسمارتر)